Dějiny Francie 2 - od nástupu Kapetovců k vládě Filipa II. Augusta

23. listopadu 2013 v 15:23 | Julie Françoise |  Dějiny Francie v kostce
Srdečně zdravím všechny milovníky francouzské historie! Je tu pro Vás další díl přehledu dějin této fascinující země, přehledu stručného, nikoli vyčerpávajícího, psaného srozumitelně, místy neortodoxně, většinou zkrátka tak, jak se autorce zachce. Přehledu, který je občas subjektivní, nesnaží se nijak zakrýt názory pisatelky - ale ani je nikomu nevnucuje. Přehledu vzniklého původně pro jediného člověka - Sherin - jako pomoc s přípravou na přijímací zkoušky na francouzskou filologii - a který mohou využít všichni středoškoláci, maturanti, studenti hlásící se na vysoké školy - a do jisté míry i studenti bakalářského cyklu na VŠ, těm bych ale rozhodně nedoporučila se spokojit s tím, co zde najdou, autorka totiž nepsala zdaleka vše, co ví, psala to, co si myslela, že bude její kamarádka potřebovat k přijímačkám!

Pokud byste se o koncepci a smyslu této historické série rádi dozvěděli víc, přečtěte si úvod k prvnímu dílu v článku Dějiny Francie 1 - od starověku po nástup Kapetovců. A pokud vás zajímá, z čeho čerpám informace, pak použitou literaturu najdete na konci článku. Vřele vám doporučuji se na ni mrknout, třeba vás některá z uvedených knížek zaujme:-) Kromě toho samozřejmě využívám i to, co se dozvím při přednáškách na vysoké škole (jak někteří z vás vědí, studuju historii a francouzskou filologii na fildě na Karlovce).

Zbývá už jen jedna poznámka - a sice, že v tomto článku se ještě nedozvíte o křížové výpravě proti Albigenským. Vzhledem k tomu, že je to téma mému srdci velmi blízké, rozhodla jsem se jí věnovat samostatné povídání - na které se můžete těšit v příštím díle.

A teď pozor, vydáváme se na výlet do středověku! Naším cílem je území dnešní Francie od konce 10. až na počátek13. století.


Dějiny Francie 2 - od nástupu Kapetovců k vládě Filipa II. AugustaVláda Kapetovců


Jak bylo řečeno v minulé části, Kapetovci nastupují na trůn r. 987 volbou Huga Kapeta. V následujícím textu budou uvedeni všichni králové z tohoto rodu, není ale potřeba se je učit nazpaměť - zapamatujte si jen ty podtržené.


10. stol. - počátek 12. stol.

Hugo Kapet (987 - 996)

Robert Zbožný (996 - 1031)

Jindřich I. (1031 - 1060)

Filip I. (1060 - 1108)

Ludvík VI. Tlustý (1108 - 1137) - šestý proto, že Ludvík V. byl ještě Karlovec - konkrétně ten úplně poslední.


Z výše uvedených vládců postačí znát toho prvního, data vlády jsem uvedla - a budu uvádět - jen tak pro zajímavost. Je ale dobré umět obecně charakterizovat dané období:


1) Hugo Kapet byl na královský trůn zvolen - a monarchie v této době volitelnou zůstává, i když se volba postupně stane pouhou formalitou. Aby Kapetovci udrželi svůj rod na trůně, nechávají své syny korunovat ještě za otcova života. Časem se prosadí zvyk korunovace v Remeši - protože tam byl pokřtěn Chlodvík. Toto místo se stane vysoce symbolickým.


2) První Kapetovci jsou sice formálně vládci celé Galie, skutečné území pod jejich kontrolou je však dosti malé - vlastně se omezuje jen na okolí Paříže, které Kapetovci ovládali, ještě než se dostali na trůn. Proto v té době pojem Francie označuje pouze zhruba dnešní Ile de France. To ale neznamená, že by první králové z této dynastie zaháleli. Snaží se upevnit svou moc, což jde pomalu - ale časem to přinese své ovoce.


3) Galie je značně rozdrobená. Systém zavedený za vlády Karlovců už zkrátka nefunguje, jak by měl. Jaký to byl systém? Tzn. feudalismus - znamená, že lenní pán (tím nejvyšším je král) propůjčí svým bojovníkům tzn. léno (= feudum) - což je území, nebo nějaký úřad. Ten, kdo léno dostane, se stává vasalem - a je povinen svému lennímu pánovi radou a pomocí (to znamená, že se musí účastnit sněmů a pomoct v případě války). Vasal, který má hodně území, ho může samozřejmě dál rozdělit a stát se lenním pánem svým vlastních vasalů. Takhle vzniká celá pyramida. Jenže ve chvíli, když nastane mír a vasalové se vrací na svá panství, pouta mezi nimi a jejich lenními pány se uvolňují. V době, o které mluvíme, je ve skutečnosti Galie rozdrobená na mnoho víceméně nezávislých celků, které se o krále v Paříži starají jen málo.


4) Kultura je v této době (alespoň tedy v severní Francii, jih, jak už bylo mnohokrát řečeno, je zvláštní případ) soustředěna do klášterů - zde se opisují knihy, uchovává antická vzdělanost. Nejslavnější je benediktinské opatství Cluny.


5) Vzhledem k tomu, že doba je drsná a mír vzácný, velký význam mají rytíři - původně profesionální válečníci, většinou urození. Na rytíře je mladý muž pasován - poté, co projde bojovým výcvikem. Důležitá je čest, odvaha v boji a věrnost pánovi. Církev se snaží tyto bojovníky alespoň trochu zkulturnit (lépe řečeno - získat si je do svých služeb) - vytváří se ideál rytíře - obránce slabých - a hlavně křesťanské víry. Ten se promítne v křížových výpravách (první je vyhlášena na sklonku 11. stol., jde v ní o vyhnání muslimů z Palestiny neboli ze Svaté země). Jižní Galie pak k rytířské kultuře přidá takzvanou kurtoazii (dvorskou lásku) - rytíř už nebojuje jen za svého lenního pána a za křesťanství, ale také pro dámu, kterou si vybral. Těmito tématy je doslova prostoupena středověká literatura a kultura vůbec.


6) Vzpomínáš si na Normany, nájezdníky ze Skandinávie, kteří útočili na Galii v 9. stol.? Na počátku 10. stol. byli zpacifikováni tak, že dostali své území (dnešní Normandii) a přijali křesťanství. Jenže v 11. stol. normanský vévoda Vilém Dobyvatel dobývá Anglii a stává se jejím králem. Ovšem zároveň si ponechá i své území v Galii. Z toho budou problémy…


12. stol. je významné tím, že vzniká nový umělecký sloh - a to právě ve Francii. Je jím gotika. Za první gotickou stavbu je považována přestavba původně románského chrámu v Saint Denis provedená za vlády Ludvíka VI. opatem Sugerem. (Mimochodem, právě v tomto chrámu jsou tradičně pohřbíváni francouzští králové.) Jen pro připomenutí základní znaky gotiky - důraz na svislé linie, lomený oblouk, křížová klenba, snaha vytvořit vysoké stavby, které mají působit zároveň vzdušně a odlehčeně - čehož se dosahuje pomocí složitého vnějšího a vnitřního opěrného systému. Stavby mají být světlé - proto tolik oken s vitrážemi. Rovněž se poprvé od antiky objevují samostatně stojící sochy.


Gotika je dominantním slohem cca ve 12. - 15. stol., vrchol zažívá ve stol. 13. Nejslavnější katedrály stojí v Paříži (Notre Dame), v Chartres, v Remeši, v Rouenu, v Amiensu, v Laonu… Ale pozor - slovo katedrála původně neznamená gotický chrám (ač se v tomto významu používá) - ale jakýkoli kostel, ve kterém sídlí biskup!! Za pravou perlu gotiky je považována pařížská Sainte Chapelle.


Ludvík VII. (1137 - 1180) Tento panovník se ožení s vévodkyní Eleonorou Akvitánskou, dědičkou rozsáhlých území JZ Galie (města Bordeaux a Poitiers…) Jenže Eleonora není jen krásná a neuvěřitelně bohatá, ale také energická - a zdá se, že i poněkud frivolní. Spolu s králem se vydá na 2. křížovou výpravu - kde mezi manžely dojde ke sporům. Zbožný Ludvík a uměnímilovná a na svou dobu svobodomyslná Eleonora se k sobě zkrátka nehodí. Papež tedy souhlasí s rozvodem.


Jenže Eleonora nezůstane sama dlouho. Brzy se provdá za anglického krále Jindřich II. Plantageneta. A je zle. Jindřich byl totiž před nástupem na anglický trůn francouzským šlechticem - a vlastní rozsáhlá území kolem řeky Loiry. S Eleonorou pak získá celý francouzský jihozápad. A nesmíme zapomenout, že mu jako anglickému králi také už od 11. stol. patří Normandie! Všechna tato území sice drží jako vasal francouzského krále, jenže… Nastává kuriózní situace - anglický král je totiž nyní pánem větší části Galie než král francouzský - a je také mnohem mocnější. Ludvík VII. ovšem dokáže situaci ustát - i díky tomu, že má výborné vztahy s papežem. Vzniklé územní spory ovšem vyřeší až Stoletá válka.


Filip II. August (1180 - 1223) patřil patrně mezi nejschopnější Kapetovce vůbec. Hned v počátcích své vlády připojuje nová území ve SV Francii, např. okolí Amiensu. Spolu s anglickým králem Richardem Lví Srdce se vydává na 3. křížovou výpravu. Filip se ale z výpravy předčasně vrací zpět. Využije faktu, že Richard byl cestou domů zajat - a začne válčit proti jeho slabému bratrovi Janovi. O výsledku leccos napoví Janovo přízvisko Bezzemek:-) Nakonec mu totiž z rozsáhlých území na pevnině zbude jen část Akvitánie okolo Bordeaux. Filipovo vítězství je dovršeno v bitvě u Bouvines roku 1214, kde poráží krále Jana a jeho spojence, sesazeného římskoněmeckého císaře Otu Brunšvického.

Literatura:

základní:

MARAVAL, Julien, Il n'y a pas d'âge pour… Redécouvrir l'histoire de France, Éditions l'Etudiant, Paris 2008
- populárně naučná kniha, na gymplu hlavní zdroj mých referátů. V Čechách bohužel není k dostání, já si ji přivezla z Cannes.

rozšiřující:

Duby, Georges. Věk katedrál: umění a společnost 980-1420. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002
- překrásná kniha vynikající nejen odbornou kvalitou, ale i poetickým, půvabným způsobem napsání, která vás provede kulturou středověké Evropy - a jak název napovídá, nejvíc se dozvíte právě o Francii (ostatně, napsat ji třeba Ital, určitě nebude mluvit o "věku katedrál"). Využijete ji u zkoušky na vysoké škole, ale potěší i všechny nadšence - protože nejde o suchý odborný text, ale nádhernou barvitou fresku jedné doby.

Gurevič, Aron Jakovlevič. Kategorie středověké kultury. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1978
- další navýsost zajímavý titul o středověké kultuře, tentokrát bez většího soustředění na Francii, protože autor byl Rus. Nástin tématu "středověký člověk a jeho svět", který se často drží ve všeobecné rovině - a proto alespoň mně přišel o něco náročnější než Duby. Rozhodně ale stojí za přečtení.

Müller, Heribert, ed., Schneidmüller, Bernd, ed. a Ehlers, Joachim, ed. Francouzští králové v období středověku: od Oda ke Karlu VIII. (888-1498). Vyd. 1. Praha: Argo, 2003
Kniha z docela jiného soudku než ty předchozí. Tvrdé, nepříliš záživné politické dějiny. Spousta bitev, smluv, jmen a dat. Titul, který určitě oceníte pro přípravu ke zkoušce na vysoké škole, pokud ale středověk není vaší vášní číslo jedna, hrozí, že vás svým suchopárným stylem snadno odradí. Doporučuji pouze těm, kdo jsou zvyklí číst odbornou historickou literaturu.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Pax Pax | 23. listopadu 2013 v 19:30 | Reagovat

:-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.